Privaatrecht – Dubbele woonplaats Marokko ECLI:NL:HR:2013:6824

  • Datum: 12 april 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Het verzoek tot kinderbijslag van appellant is meerdere malen geweigerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat appellant niet woont of werkt in Nederland. Het verblijf in Nederland vanaf 1 april 2009 is dermate kort geweest dat niet gesteld kan worden dat het middelpunt van het bestaan van appellant in Nederland ligt. Het middelpunt van het bestaan van appellant ligt in Marokko.

Rechtsvraag

Wanneer is er sprake van zodanige binding met Nederland dat iemand recht heeft op kinderbijslag?

Rechtbank

De rechtbank verklaart het beroep van appellant tegen het besluit van de SVB om geen kinderbijslag toe te kennen ongegrond. De rechtbank overweegt hierbij dat bij beantwoording van de vraag of appellant in Nederland woonde per 1 april 2009, in het bijzonder van belang is in welke mate er op dat moment sprake was van een juridische, economische en sociale binding met Nederland. Deze criteria in overweging nemend, komt de rechtbank tot het oordeel dat appellant op de peildatum woonachtig was in Marokko, zodat hij niet verzekerd was ingevolge de AKW.

Centrale Raad van Beroep

De CRvB stelt voorop dat de Hoge Raad overwogen heeft dat voor de beoordeling waar iemand woont, gekeken moet worden naar alle in aanmerking komende omstandigheden van het geval. Het komt er daarbij op aan of deze omstandigheden van dien aard zijn dat een duurzame band van persoonlijke aard bestaat tussen de betrokkene en Nederland. Die duurzame band behoeft niet sterker te zijn dan de band met enig ander land, zodat voor een woonplaats hier te lande niet noodzakelijk is dat het middelpunt van iemands maatschappelijk leven zich in Nederland bevindt.
De CRvB is van oordeel dat het woonplaatsbegrip van sociale verzekeringswetten hetzelfde is als onder belastingwetgeving. Ook voor de toepassing van de AKW dient derhalve aan de hand van de door de Hoge Raad gegeven criteria te worden beoordeeld of betrokkene zijn woonplaats in Nederland had.