You are here:
< Terug

Handleiding Slim Academy Online

Welkom bij Slim Academy Online! Wanneer je deze handleiding leest, betekent dit dat je als studiemanager of repetitor aan ons nieuwste product gaat werken. Wij hopen dat je net zo
enthousiast bent over de online cursussen als dat wij zijn. Ons doel is om ìedere student een “Capitaatje” te laten volgen vanuit huis, de UB of een studentenkamer, op ieder moment van de dag, tegen een absurd lage prijs.

Maar zover zijn we nog niet. Na de eerste, succesvolle testen gaan we dit collegejaar bij diverse studies (Bachelor 1) de online cursus lanceren. Een helder proces is één van de belangrijkste voorwaarden om er voor te zorgen dat we onze doelstellingen halen. Met dat in het achterhoofd is deze handleiding opgesteld. Na het lezen van deze handleiding heb je een duidelijk beeld van de online cursus, weet je welke partijen betrokken zijn bij het ontwikkelen ervan èn heb je de middelen om jouw functie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je Studiemanager of met Carien.

Opbouw online cursus

De online cursus is bedoeld als tentamenvoorbereiding voor alle studenten die een vak volgen, net zoals onze samenvattingen. In de online cursus wordt gefocust op de belangrijkste en moeilijkste tentamenonderwerpen van een vak. De stof die een student bij een tentamen kan verwachten, is opgenomen in de online cursus. Bereid een online cursus altijd zo tentamengericht mogelijk voor: een student moet het vak kunnen halen door SlimStuderen.nl te lezen en jouw online cursus te bekijken!

De online cursus is een perfecte aanvulling op de SlimStuderen.nl theorie- en oefenpakket voor studenten die het fijn vinden om ook zelfstandig de stof te bestuderen. We gaan ervan uit dat de
online cursus dezelfde structuur (volgorde van onderwerpen) volgt als het theorie- en oefenpakket van SlimStuderen.nl. Er komen geen nieuwe onderwerpen aan bod. Waar de boekjes van SlimStuderen.nl nog grotendeels theoretisch zijn ingesteld en een kleine hoeveelheid oefenvragen behandelen, is de online cursus een methode voor studenten om te testen of ze de tentamenstof voldoende beheersen. De theorie wordt daarom in een online cursus zeer beknopt behandeld. De theorie wordt besproken aan de hand van handige schema’s, stappenplannen,
overzichten in tabellen èn voorbeelden. De nadruk voor de student moet liggen op het oefenen van oefenopgaven.

Let op: wanneer SlimStuderen.nl bij jouw studie nog geen samenvattingen uitgeeft in de nieuwe stijl geven we er de voorkeur aan om dezelfde structuur te volgen als het lesmateriaal van Capita Selecta.

De online cursus is géén volledige vervanging van de offline tentamentraining, hoewel we uiteraard wel verwachten dat het de markt voor offline tentamentrainingen zal veranderen. Wanneer
studenten moeite hebben met een specifiek vak en/of zelf nog niet zijn begonnen, kan de online cursus uitkomst bieden door in korte tijd een goed overzicht te geven van de belangrijkste tentamenonderwerpen. Echter, deze studenten hebben vaak behoefte aan persoonlijke aandacht en interactie met de repetitor. De offline tentamentraining zal daarom altijd blijven bestaan voor de studenten die het stukje extra interactie met de repetitor willen èn/of een stok achter de deur nodig hebben om te beginnen met studeren.

Iedere online cursus begint met een introductie van de repetitor en het vak. Vervolgens is de cursus opgedeeld in hoofdonderwerpen (waarin een belangrijk onderdeel van een vak wordt behandeld). Ieder hoofdonderwerp, welke we aanduiden met het woord “sessie”, is op te delen in:

 • Een diagnostische toets van circa 10 multiple-choice vragen met een toelichting bij het antwoord;
 • Een aantal korte filmpjes (5-20 minuten per filmpje) waarin de theorie en voorbeelden worden behandeld bij het onderwerp. Korte video’s hebben de voorkeur;
 • Een PDF-document met een korte samenvatting (max. 1 A4) van bijvoorbeeld de belangrijkste begrippen en/of formules van dat hoofdonderwerp.

Iedere online cursus sluit vervolgens af met een oefententamen (PDF) en de uitwerkingen van dat tentamen (PDF).

Het proces voor het ontwikkelen van de cursus

Wanneer je als repetitor een online cursus maakt, raden we aan voor dit vak óók het lesmateriaal voor de offline cursus te schrijven (het theorie- en oefenpakket van SlimStuderen.nl òf het lespakket van Capita Selecta) èn, indien deze wordt aangeboden, ook de offline cursus te verzorgen. Zo haal je voor jezelf het maximale aantal uur uit de voorbereiding voor een vak!

Let op: maak aan het begin van het collegejaar een jaarplanning voor de vakken die je kan en wilt geven. Zo ben je altijd verzekerd van werk!

Het grote voordeel van het schrijven van het lesmateriaal en ontwikkelen van de online cursus is dat dit gedaan kan worden voorafgaand aan een blok/periode/trimester en in ieder geval voorafgaand aan de tentamenperiode van het betreffende vak. Bovendien kun je de werkzaamheden voornamelijk vanuit huis uitvoeren!

Flow per vak (globaal)

De go-live van een online cursus is ruim voorafgaand aan het tentamen. Per studie hanteren we een eigen systeem voor de deadlines, omdat studies werken met verschillende periodes (bijv. periodes van 4 weken en periodes van 8 weken). De regel is dat we een online cursus circa 2 weken voorafgaand aan een tentamen uitgeven en in ieder geval in alle gevallen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het tentamen.

Let op: hoe eerder het lesmateriaal en de online cursus af zijn, hoe beter! Het is dus geen probleem om voorafgaand aan een periode alvast te beginnen met het updaten van het materiaal en het opnemen van de cursus. Sterker nog: dit geeft je meer rust en ruimte in je werk! Zorg er in dat geval wel voor dat je bij aanvang van het vak de nieuwe handleiding en leerdoelen ontvangt, zodat je de inhoud van de cursus nog eens kan nalopen en een cursus uitgeeft die een goede voorbereiding biedt op het tentamen in het huidige collegejaar.

Hierbij een voorbeeld voor een periode van acht weken wanneer je wel begint bij aanvang van de periode. Week 1 is de week waarin de volledige planning moet worden vastgelegd:
Week 1: de voorbereiding begint. Studiemanager en Repetitor voeren het instructiegesprek, delen alle beschikbare documenten voor vak X en stemmen onderlinge deadlines af.
Deadlines worden gesteld voor:

 • Het indienen van de introductie- en overige powerpointslides;
 • Het inleveren van de definitieve versie van de slides;
 • Het inleveren van de oefenvragen, toelichtingen, het oefententamen en ondersteunende PDF-documenten;
 • Het opnemen van het introductiefilmpje;
 • Het inleveren van de bronbestanden (filmpjes);
 • De go-live.

Aan het einde van week 1 staat de volledige planning en de cursusstructuur voor de online cursus definitief op papier. De planning wordt gedeeld met Marketing (d.geerders@slimmediagroep.nl) en er wordt een gezamenlijke map aangemaakt voor bestandsdeling (vooralsnog gebruiken we hiervoor Dropbox).

Na week 1 heeft de repetitor alle belangrijke documenten vanuit de Studiemanager ontvangen en kan hij/zij aan de slag met het vullen van de inhoud van de cursus.

 • Week 3: bij aanvang van week 3 dient de Repetitor de Powerpointslides met de Studiemanager te delen ter controle. Ook worden de slides voor de introductie gedeeld. Gedurende week 3 geeft de Studiemanager inhoudelijke feedback op de slides en geeft Marketing feedback op de slides voor de introductie;
 • Week 4: bij aanvang van week 4 levert de Repetitor dat de definitieve versie van de Powerpointslides bij de Studiemanager in. De Studiemanager zorgt dat de Marketingafdeling gedurende week 4 de powerpoints de juiste look & feel geeft, alle punten met betrekking tot het design worden door Marketing verwerkt. Gedurende week 4 zorgt de Repetitor dat hij/zij per onderwerp de oefenvragen met uitwerkingen klaarzet (zowel de multiple-choice vragen als het uiteindelijke oefententamen) èn de korte samenvatting per onderwerp. Tot slot neemt de repetitor het introductiefilmpje alvast op.
 • Week 5: de documenten uit week 4 èn het introductiefilmpje dienen begin week 5 te worden ingeleverd bij de Studiemanager. Studiemanager zorgt met Marketing dat het introductiefilmpje in week 5 op de website wordt geplaatst en begint met de promotie voor vak X. Repetitor neemt gedurende week 5 alle filmpjes op voor vak X en zorgt dat alle bronbestanden op de dag van de deadline beschikbaar zijn voor de Editor. De Editor rondt de cursus vervolgens in één dag af door alle definitieve filmpjes, oefenvragen en PDF-bestanden online te zetten. Hierna beginnen zowel de Studiemanager als Marketing met het promoten van de cursus.

Let op: tussentijdse feedback zorgt voor een beter eindresultaat. Zorg er als Studiemanager voor dat er in week 1 een map wordt aangemaakt voor de bestandsdeling waaraan de Repetitor, Marketing en jijzelf worden toegevoegd. Zo kun je elkaar op de hoogte houden van de vorderingen en tussentijds om feedback vragen!

De Introductie

Iedere online cursus begint met een introductievideo waarin de Repetitor zichzelf voorstelt èn informatie verstrekt over het vak en het tentamen.

Het eerste deel bestaat uit de introductie van de Repetitor zelf. De opbouw hiervan is als volgt:

 • Naam en studieachtergrond;
 • Waarom geef je les in dit vak (eigen hoge studieresultaten en/of aantoonbare vakkennis);
 • Wat maakt dat je enthousiast bent over dit vak;
 • Wat is je ervaring in het lesgeven en wat kenmerkt jouw manier van lesgeven binnen deze online cursus (benadruk oefenen en eigen voorbeelden).

Het tweede deel binnen het introductiefilmpje is de introductie voor het vak. Hier licht je de structuur van het vak en de online cursus toe:

 • Benoem de belangrijkste tentamenonderwerpen en in welke volgorde ze behandeld worden;
 • Leg uit welk type vragen studenten op het tentamen kunnen verwachten en hoe zich dit verhoudt tot de oefenvragen in de online cursus;
 • Benoem de valkuilen van het tentamen en dat deze behandeld zullen worden tijdens de online cursus;
 • Schets een goed beeld van de online cursus: bijv. “De online cursus is ingedeeld in vijf hoofdonderwerpen. Ieder onderwerp begint met een X aantal oefenvragen om te testen of je een onderwerp al voldoende beheerst, daarna wordt de theorie kort behandeld in filmpjes. Uiteraard is het mogelijk om de theoretische uitleg over te slaan wanneer je het gevoel hebt dat je dat onderwerp voldoende beheerst. Aan het einde van de online cursus maak je een volledig oefententamen.”

De diverse hoofdonderwerpen

Iedere online cursus is gesplitst in een X aantal hoofdonderwerpen. Dit maakt de structuur van het vak en de online cursus overzichtelijk voor de studenten. Een hoofdonderwerp is als volgt opgebouwd:

 • Ieder hoofdonderwerp begint met een diagnostische toets (multiple-choice) van minimaal 10 vragen per onderwerp. Deze oefenvragen lever je aan in een Word-bestand met het
  juiste antwoord en een toelichting, wij zullen de oefenvragen verwerken in het systeem. Wanneer een tentamen bestaat uit open vragen is het zeer belangrijk dat we dit ook toetsen. De open vragen kun je in dat geval als video toevoegen;
 • Ieder hoofdonderwerp is gesplitst in een X aantal deelonderwerpen. In iedere video wordt één deelonderwerp behandeld;
 • De gehele online cursus draait om het oefenen met oefenvragen die relevant zijn voor het tentamen. Een video bestaat daarom uit een beknopte herhaling van de theorie gevolgd door relevante voorbeelden van oefenopgaven (met toelichtingen). Licht toe hoe de student een oefenopgave gestructureerd kan beantwoorden. Geef studenten houvast aan de hand
  van stappenplannen, schema’s, overzichten in tabellen en ezelsbruggetjes;
 • Benoem regelmatig de valkuilen bij specifieke opgaven èn geef tips voor het tentamen. Dit wekt vertrouwen bij studenten;
 • De oefenopgaven mogen nóóit letterlijk uit oude tentamens worden overgenomen. Voor meer informatie hierover bekijk je de online instructie met betrekking tot oefenopgaven en auteursrecht. Uiteraard mag je de oefenopgaven wèl kopiëren uit het theorie- en oefenpakket SlimStuderen.nl of het lesmateriaal van Capita Selecta. Beperk je in dat geval tot een overlap van maximaal 50% van de vragen.

Het oefententamen

Iedere online cursus sluit af met een oefententamen. Ook hiervoor geldt dat we geen auteursrecht mogen schenden en dus géén oude tentamens letterlijk kunnen kopiëren. Het oefententamen is opgedeeld in een vragensectie en een antwoordensectie (met toelichtingen). Beide secties lever je als Word-bestand aan (in de gedeelde map) en zal uiteindelijk als PDF in de online cursus worden geplaatst.

Let op: het oefententamen dient een representatief voorbeeld te zijn van het daadwerkelijke tentamen! Maak de oefenvragen dus niet te makkelijk, maar ook niet te moeilijk. Houd rekening met het gebruik van multiple choice-vragen, open vragen of een combinatie. Ook de lengte van het oefententamen dient overeen te komen met het daadwerkelijke tentamen. Baseer alle oefenvragen bij voorkeur op oude tentamens, maar houd hierbij rekening met het auteursrecht.

De antwoorden bij het oefententamen werk je uit in een antwoordensectie. Zorg ervoor dat je bij multiple-choice vragen àlle antwoorden van een toelichting voorziet (óók de theorievragen). Leg uit waarom een antwoord correct is en waarom andere antwoorden fout zijn. Denk erom dat je antwoorden zo compleet mogelijk uitwerkt, zodat alle (denk-)stappen duidelijk zijn voor de student.

Zorg dat je voorafgaand aan het inlevermoment alle oefenopgaven en antwoorden nog eens controleert. Het is erg vervelend wanneer studenten er zelf achter komen dat er fouten in de
uitwerkingen staan (deze zullen ze dan uiteraard gaan wantrouwen).

Overige ondersteunende documenten

Het staat de Repetitor volledig vrij om eventuele aanvullende ondersteunende documenten toe te voegen, bijvoorbeeld een overzicht van àlle gebruikte formules van het vak of een lijst van alle
belangrijke begrippen.

De Slides

Voor de online cursussen is een template ingericht voor de slides. Het is belangrijk dat iedere online cursus een zo uniform mogelijke uitstraling heeft. Dit maakt de online cursus en de structuur herkenbaar voor studenten. De slides ontvang je als Repetitor via je Studiemanager. Om het template goed te begrijpen, dien je de online instructie met betrekking tot het template te bekijken.

Ieder filmpje krijgt een eigen PPT-bestand. Zo blijven de bestanden compact en overzichtelijk. De bronbestanden van de filmpjes kunnen worden opgeslagen in de map van het juiste onderwerp. Zorg dat je alle definitieve bestanden opslaat in de juiste gedeelde map. Label de bestanden met
een nummer en een titel van het “deelonderwerp”. Bijv:

 • Algemeen (map) – Introductie
 • Onderwerp 1 (map) – 1.1 Accounting
 • Onderwerp 2 (map) – 2.1 Voorraden
 • Onderwerp 2 (map) – 2.2 Voorraadmethoden
 • Onderwerp 2 (map) – 2.3 Voorraadratio’s
 • Onderwerp 3 (map) – 3.1 Internal Control
 • Etc.

Hierbij nog een aantal richtlijnen en tips voor het invullen van de slides:

 • Check of je lettertype (Calibri) en grootte (20) goed staan ingesteld. Titels noteer je in grootte 36, 54 òf 66 (afhankelijk van de locatie van de titel);
 • Paginanummers zet je links onderin (zwart);
 • Check of je spellingscontrole in de juiste taal (NL of ENG) staat ingesteld;
 • Plaats geen volledige zinnen op de slides, maar geef een kort overzicht aan de hand van bulletpoints, afbeeldingen, schema’s en tabellen;
 • Maak afbeeldingen, schema’s en tabellen zoveel mogelijk zelf. Gebruik hiervoor neutrale kleuren die passen in het template (zwart – wit – grijs – oranje);
 • Zorg dat alle informatie binnen het kader staat (de oranje stippellijn) en duidelijk leesbaar is;
 • Voorkom een overkill aan informatie op één slide. Verdeel de informatie in dat geval over twee slides;
 • Gebruik de juiste standaarden voor getallen:
  • Een duizendtal noteren we als 1.000;
  • Percentages noteren we als 5% of 5,01%;
 • Ieder bulletpoint begint met een hoofdletter;
 • Een bulletpoint zelf is zwart gekleurd;
  • Een bulletpoint binnen een bulletpoint is een open cirkel (zoals bij deze);
 • Sluit een bulletpoint op de slides nooit af met een “.” of een “;”;
 • Een belangrijk begrip kleur je oranje (net zoals in het template). Gebruik bij voorkeur geen cursieve woorden en geen onderstreepte worden. Wanneer je ergens de aandacht op wilt vestigen, maak je dit dikgedrukt;
 • Zorg tot slot altijd dat je animaties goed staan (zie titel “Animaties” in PPT) vóórdat je begint met opnemen.

Het opnemen van de filmpjes

Zodra je slides definitief zijn, kun je beginnen met het opnemen van filmpjes. Hiervoor gebruiken we de software Camtasia. Camtasia is een programma waarmee je je scherm (de powerpointslides) tegelijkertijd kunt opnemen met extern geluid en eventueel beeld. Camtasia is online te downloaden met een gratis trial versie van 30 dagen. Zorg dat je direct de trial versie download (Repetitoren). Deze trial versie bevat alles wat je nodig hebt om jouw filmpjes op te kunnen nemen. Zodra jouw trial versie is afgelopen, ontvang je van je Studiemanager een code waarmee je toegang kunt behouden tot de software. Om Camtasia goed te begrijpen, dien je de online instructie met betrekking tot de software te bekijken.

Het maken van opnames kan grotendeels vanuit huis gedaan worden. Voor de online cursus gebruiken we als beeld voor de student alléén de slides. Het geluid (de uitleg bij de slides) wordt door Camtasia opgenomen. Hiervoor heb je een goede microfoon nodig welke je ontvangt via je studiemanager bij het instructiegesprek en na afloop van de cursus ook dient in te leveren bij je studiemanager tijdens de evaluatie.

Let op: begin nooit met opnemen voordat je een definitieve goedkeuring voor je slides hebt ontvangen! Wel kun je met je concept-slides alvast een aantal testfilmpjes maken om het programma goed onder de knie te krijgen.

Hierbij nog een aantal richtlijnen en tips voor tijdens het opnemen:

 • Zorg ervoor dat de locatie waar je opneemt geluidsdicht is (géén openstaande ramen of deuren);
 • Zorg ervoor dat je altijd de externe microfoon selecteert in het programma (de microfoon die je hebt ontvangen via je studiemanager);
 • Begin iedere opnamesessie met een testfilmpje van enkele seconden ter controle van de software en het geluid (Voldoende volume? Geen achtergrondgeluiden?);
 • Voorafgaand aan ieder filmpje klik je in presentatiemodus door je slides om te controleren of alle animaties correct staan èn om te controleren of je de inhoud van de slides voldoende kent voor een lopend verhaal;
 • Aan het begin èn einde van ieder filmpje laat je stilte vallen van 3 seconden alvorens je begint met praten of het opnemen stopzet (de editor zorgt voor een goede overgang);
 • Neem een filmpje bij voorkeur in één keer op zonder pauzes en/of grote versprekingen. Bij lange filmpjes kan het voorkomen dat de editor een deel moet knippen en plakken. Noteer in een los word-document op welk moment de editor moet knippen en plakken (tijdsnotatie en toelichting);
 • Lees de slides nooit voor! Geef voldoende informatie buiten de slides, zodat je studenten blijft boeien;
 • Gebruik intonatie om studenten bij de les te houden;
 • Gebruik je muis (indien relevant) om punten op de slides aan te wijzen. Wanneer de muis niet relevant is, dient deze onzichtbaar te zijn (buiten beeld;
 • Upload tot slot alléén het bron bestand van Camtasia van alléén de definitieve filmpjes in de gedeelde map om verwarring voor de Editor te voorkomen.

De go-live

Op de dag van de go-live zal de Editor je vragen nog één keer alle video’s en documenten te controleren. Is de cursus volledig? Staan de video’s in de goede volgorde? De uren die je hier in steekt, mag je uiteraard declareren als extra gewerkte uren. Het is belangrijk dat de cursus volledig en correct online staat! Na de go-live volgt er een evaluatiemoment tussen de studiemanager en Repetitor. Hierin worden vervolgafspraken gemaakt voor nieuwe opdrachten.

Tijdsindeling en vergoeding

Het ontwikkelen van de online cursus is een tijdrovende klus. Ga ervan uit dat je voor het enkel ontwikkelen en opnemen van de cursus circa 30-40u nodig hebt. Ga je ook aan de slag met het
updaten van het lesmateriaal (boekjes)? Dan is de schatting dat je er zo’n 60u in moet steken. De verdeling van de uren is doorgaans zo’n 60% tijd voor de structuur en inhoud van de slides, circa 20% tijd voor het opstellen van de oefenopgaven, het oefententamen en de uitwerkingen en nog eens 20% voor het opnemen van de video’s.

Let op: bovenstaande verdeling is puur ter indicatie en uiteraard geen harde richtlijn! Wel geldt er een maximaal aantal uur dat je aan een online cursus mag besteden. Het absolute maximum is 60u (richtlijn is 40u per vak). Dreig je hier overeen te gaan? Neem dan éérst contact op met je Studiemanager en werk niet verder, omdat we eventuele extra uren niet uit zullen betalen.
De vergoeding voor zowel het updaten van het lesmateriaal als het ontwikkelen en opnemen van de online cursus gaat via een urenregistratie en uurloon.

De urenregistratie

Voor de urenregistratie van Repetitoren is een Exceldocument ingericht. Deze ontvang je via je Studiemanager. Dit bestand spreekt redelijk voor zich. Let goed op dat je dagelijks je uren registreert en een duidelijke toelichting geeft.

Let op: bij ieder inlevermoment stuur je de urenregistratie mee naar je Studiemanager. Zou houden we een duidelijk overzicht van de gewerkte uren. 

De studiemanager beoordeelt het door jou geleverde werk. Eventuele vragen over je gewerkte uren èn evaluaties van de cursisten zullen besproken worden tijdens het evaluatiegesprek.

De vergoeding

Na afronding van de cursus en het evaluatiegesprek met je Studiemanager ontvang je jouw vergoeding. Jouw uurloon is afhankelijk van je leeftijd en ervaring bij Capita Selecta. Over de hoogte van jouw vergoeding maak je vooraf afspraken met je Studiemanager.

Let op: voor het updaten van het lesmateriaal en het ontwikkelen/opnemen van de online cursus gelden verschillende vergoedingen. Het eerste tarief loopt tot een maximum van €15 p/u. Het tweede tarief loopt vanaf een minimum van €15 p/u.

SUCCES!