Bestuursrecht – Wav- boete ECLI:NL:RVS:2011:BT8610

  • Datum: 19 oktober 2011

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. lid 1 Wav

Casus

Het gaat om een boete opgelegd door de Arbeidsinspectie vanwege het laten verrichten van werk door een Turkse vreemdeling, zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning was verleend. De stichting waar de vreemdeling aan het werk was, is van mening dat de boete verlaagd dient te worden. Dit nu zij niet als professionele winkel aangemerkt kan worden.
Op grond van artikel 2 lid 1 Wav moet de minister de boete aanpassen aan de ernst van de overtreding en de mate waarin deze kan worden verweten.

Rechtsvraag

Dient de boete te worden gematigd gezien de feiten en omstandigheden van de overtreding?

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

De Afdeling oordeelt dat het hoger beroep gegrond is. Matiging van de boete is passend nu de feiten en omstandigheden waaronder de overtreding is begaan daartoe aanleiding geven. Het gaat om een vrijwel volledige vrijwilligersorganisatie en de organisatie heeft geen commercieel belang.