Bestuursrecht – Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192

  • Datum: 2 december 2015

  • Rechtbankniveau: Centrale raar van beroep

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De minister heeft appellante studiefinanciering toegekend, berekend naar de norm voor een uitwonende student. Appellante staat ingeschreven op het adres van haar broer en zijn vrouw. Er is in opdracht van de minister door controleurs werkzaam bij SV Land, een adrescontrole verricht. De controleurs van SV Land zijn private toezichthouders. De conclusie van de controleurs is dat appellante niet op het ingeschreven adres woont. De minister heeft door deze bevindingen de studiefinanciering herzien naar de norm van een thuiswonend student en de te veel gekregen studiefinanciering teruggevorderd.

Rechtsvraag

Mogen private toezichthouders worden ingeschakeld door publiekrechtelijke organen?

De Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep sluit zich volledig aan bij het oordeel van de rechtbank. De Raad is van oordeel dat art. 9.1a lid 1 sub a Wsf 2000 in verbinding met art. 5:11 Awb en de bij die bepalingen behorende wetsgeschiedenis, bezien in samenhang met de in de praktijk gegeven sturing door de minister aan de controleurs en de afwezigheid van een commercieel belang bij het resultaat van de controle door de gekozen bezoldigingsafspraken, een voldoende wettelijke grondslag biedt om werknemers van een private partij als SV Land te belasten met het toezicht op de naleving van art. 1.5 Wsf 2000.

Rechtsregel

Dit betekent dat de minister een besluit tot herziening van de uitwonendenbeurs in een thuiswonendenbeurs in beginsel mag baseren op de resultaten van een huisbezoek dat is verricht door deze personen.

Volgens de annotatie is de inschakeling van private toezichthouders door publiekrechtelijke organen geoorloofd indien de private toezichthouders vanuit de overheid worden toegestuurd en zij niet worden betaald op basis van het ‘no cure no pay’ principe.