Bestuursrecht – Mevrouw Cupido ECLI:NL:RVS:1977:AM3829

  • Datum: 17 november 1977

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De burgemeester van Rotterdam had de aan de verzoeker verleende muziekvergunning voor de door hem geëxploiteerde eet- en drinkgelegenheid voor de duur van twee weken ingetrokken, met ingang van de dag waarop het besluit werd genomen. Een dergelijke intrekking kon geschieden wanneer de muziek hinderlijk was voor de omgeving. Het bezwaarschrift werd ongegrond verklaard.
De ongegrondverklaring steunde op de overweging dat de belanghebbende geen elementen naar voren had gebracht die aanleiding gaven tot intrekking van de gewraakte beschikking. De beschikking was echter genomen door de klachten van alleen de bovenbuurvrouw (Mevrouw Cupido), zonder dat er geluidsmetingen waren verricht.

Bovendien voerde de eiser aan dat hij alle mogelijke moeite heeft gedaan om eventuele overlast voor de omwonenden te voorkomen. De eiser beroept zich derhalve op het zorgvuldigheidsbeginsel, nu de burgemeester bij een afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot de beschikking had kunnen komen.

Rechtsvraag

Is het niet horen van degene die getroffen wordt door een beschikking van een bestuursorgaan in strijd met het beginsel van zorgvuldige besluitvorming?

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

De verweerder is te kort geschoten nu appellant niet op een behoorlijke wijze in de gelegenheid is gesteld om ten overstaan van de verweerder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger, feiten en omstandigheden naar voren te brengen waarvan kennisneming van belang zou kunnen zijn. Derhalve is het bestreden besluit niet zorgvuldig genomen.

Voorts kan de motivering de beschikking niet dragen. Ingevolge art. 73 jo. 58 lid 4 Wet op de Raad van State (inmiddels vervallen) kan de afdeling een vergoeding toekennen ten laste van het bij de uitspraak aangewezen lichaam, indien de uitspraak strekt tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het besluit. Het bedrag dat de eiser heeft gesteld, wordt echter te hoog gesteld. De Afdeling vernietigt het besluit van de burgemeester en stelt een schadevergoeding vast.